آخرین اخبار :

صنعت

 بازديد اساتيد دانشگاه هاي آزاد استان مازندران از نيروگاه نكا
 برگزاري محفل انس با قرآن كريم در نيروگاه نكا
تولد دوباره صنایع در مازندران پس از چهار دهه
واحد 2 بخاري نيروگاه نكا مجددا وارد مدار توليد شد.
واحد 4 بخاري نيروگاه نكا مجددا وارد مدار توليد شد.
واحد 2 بخاري نيروگاه نكا مجددا وارد مدار توليد شد.
تعميرات دوره اي واحد شماره دو گازي نيروگاه نكا انجام شد