آخرین اخبار :

صنعت

كاركنان نيروگاه نكا الگوي خودباوري هستند
افزايش2 درصدي توليد در نيروگاه‌ ‌نكا
برگزاري سمينار فضاي مجازي، فرصت­ها و تهديدات امنيتي- اخلاقي در نيروگاه نكا
 واحد يك بخاري نيروگاه نكا مجددا وارد مدار توليد شد.