آخرین اخبار :

شرکت ها

انتصاب در نيروگاه شهيد سليمي نكا
برگزاري محفل انس با قرآن كريم در نيروگاه نكا
برگزاري كارگاه آموزشي شناسايي و ارزيابي ريسك  در نيروگاه نكا
واحد 4 بخاري نيروگاه نكا مجددا وارد مدار توليد شد.