آخرین اخبار :
کد خبر : 9377 دوشنبه 10 دي 1397 محیط زیست
در نشست هم اندیشی اعضای کمیته علمی و شورای هماهنگی شبکه تشکلهای محیط زیست ومنابع طبیعی مازندران" با مدیرکل_منابع_طبیعی وآبخیزداری مازندران

چالشهای قانونی و فرا قانونی در مسیر منابع طبیعی استان مازندران

چالشهای قانونی و فرا قانونی در مسیر منابع طبیعی ( جنگلهاو مراتع و حوزه های آبخیزداری ) در نشست هم اندیشی اعضای کمیته علمی و شورای هماهنگی شبکه تشکلهای محیط زیست ومنابع طبیعی مازندران با مدیرکل منابع طبیعی وآبخیزداری مازندران

به  گزارش خبر مازندران ، "نشست هم اندیشی  اعضای  #کمیته_علمی و  #شورای_هماهنگی شبکه تشکلهای محیط زیست ومنابع طبیعی مازندران"  با مدیرکل_منابع_طبیعی وآبخیزداری مازندران،  مهندس_موسوی ،معاونین و کارشناسان اداره کل مازندران  در تاریخ 9دی 97 برگزار شد. در این نشست چالشهای قانونی و فرا قانونی در مسیر منابع طبیعی ( جنگلهاو مراتع و حوزه های آبخیزداری ) موارد ی به شرح ذیل ، مطرح گردیده است.

1-اجرای ماده24قانون " اصلاح_قانون_معادن" یکی از قوانینی است که نقش کارشناسی و قانونی سازمان جنگلها و مراتع  و سازمان محیط زیست را در حفاظت از طبیعت بی اثر کرده و همواره به عنوان خطری برای تخریب جنگل ها و مراتع خواهد بود.

2-    از آنجاییکه  انتقال_آب_وسدسازی گسترده که از سال آینده در حوزه های آبخیز مازندران هجوم آورده،  و وزرات نیرو در پی مشروعیت قانونی آن است .در صورت اجرای آن اقدامی مخرب بوده  که پیامدی جز از بین رفتن  رودخانه  ها و جنگلها و طبیعت مازندران نخواهد بود،  با توجه به بررسی های انجام شده حفاظت از حوزه های آبخیز  و اجرای پروژه های آبخیز داری راهگشای مشکل آب در استان  خواهد بود.

3-باتوجه به گستردگی قاچاق چوب از جنگلهای هیرکانی و قطع درختان تو باغی و ناکامی  #طرح_تنفس_جنگل  به نظر می رسد که برنامه ای موفق و کار آمد جایگزین طرحهای جنگلداری نگردیده و با توجه به  عدم اعتباروامکانات_برای_حفظ_جنگل برنامه ها و طرحهای جنگلداری با مشکل اجرائی مواجه شده است . راه حل مناسب ،اجرای برنامه و تامین اعتبار لازم برای اجرای طرح تنفس جنگل الزامی ست .

4- گردشگری_ناپایدار در عرصه های منابع طبیعی در استان در حال توسعه بوده بنابراین ضرورت دارد که در بخش منابع طبیعی مدیریت گردد،تا در آینده بحران جدیدی ایجاد نگردد.

5-در نهایت در این نشست مقرر شد   کمیته_مشترک  از  نمایندگان شبکه تشکلهای محیط زیست مازندران با کارشناسان اداره کل منابع طبیعی استان تشکیل گردد، تا به بررسی نقاط مشترک همکاریهای فی مابین بپردازند .

افزودن دیدگاه

دیدگاه ها